POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ AOZNÁMENÍ OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu arada EU 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) aust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)Spoločnosť BÔRY, s.r.o., so sídlom Platanová 3225/3, 010 07 Žilina, IČO: 36422690, spoločnosť zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu vŽiline vodd. Sro, vo vl. č. 15416/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia: